Ympäristöministeriö / Rakentaminen ja maankäyttö

Kaavatietomallin soveltamisprofiili yleiskaava-aineistoille

 1. Johdanto
 2. Koodistot
  1. Vuorovaikutustapahtuman laji
  2. Käsittelytapahtuman laji
  3. Kaavakohdelaji
  4. Kaavoitusteema
  5. Kaavamääräyslaji
  6. Kaavamääräyksen lisätiedon laji
 3. Kaavamääräyslajien arvot ja lisätiedot
  1. Alueen käyttötarkoitus
  2. Rakentaminen
   1. Rakennusala
   2. Rakennuspaikka
   3. Asunnon rakennuspaikka
   4. Loma-asunnon rakennuspaikka
   5. Saunan rakennuspaikka
   6. Maatalouden talouskeskuksen rakennuspaikka
   7. Sallittu kokonaiskerrosala
   8. Aluetehokkuus
   9. Korttelitehokkuus
   10. Tonttitehokkuus
   11. Sallittujen rakennuspaikkojen lukumäärä
   12. Rakennuspaikan vähimmäiskoko
   13. Sallittu tuulivoimaloiden määrä
   14. Vähittäiskaupan suuryksikön sallittu kerrosala
   15. Vähittäiskaupan myymäläkeskittymän sallittu kerrosala
  3. Liikenne
   1. Alueverkon pyöräilyreitti
   2. Eritasoliittymä
   3. Eritasoristeys ilman liittymää
   4. Joukkoliikenteen runkoyhteys
   5. Kaksiajoratainen päätie tai -katu
   6. Kevyen liikenteen reitti
   7. Laivaväylä
   8. Liikennetunneli
   9. Liittymä
   10. Linja-autoasema / julkisen liikenteen vaihtopaikka / matkakeskus
   11. Metroasema
   12. Metrolinja
   13. Moottoritie tai moottoriliikennetie
   14. Moottorikelkkailureitti
   15. Pysäkki tai seisake
   16. Pyöräilyn pää- tai runkoreitti
   17. Päärata
   18. Raitiotie tai pikaraitiotie
   19. Ratsastusreitti
   20. Rautatieasema
   21. Seututie tai pääkatu
   22. Seutuverkon pyöräilyreitti
   23. Suuntaisliittymä
   24. Ulkoilu- tai virkistysreitti
   25. Valta- tai kantatie
   26. Varattu joukkoliikenteelle
   27. Varikko
   28. Venesatama tai -valkama
   29. Veneväylä
   30. Yhdys-, sivu- tai kaupunkirata
   31. Yhdystie tai kokoojakatu
   32. Liityntäpysäköinti
   33. Muu liikenteeseen liittyvä määräys
  4. Kehittämisperiaatteet
   1. Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta
   2. Yhdyskuntarakenteen mahdollinen laajenemisalue
   3. Alueen eheyttämis- tai tiivistämistarve
   4. Ohjeellinen tai vaihtoehtoinen tielinjaus
   5. Tieliikenteen yhteystarve
   6. Joukkoliikenteen kehittämiskäytävä tai yhteystarve
   7. Kevyen liikenteen yhteystarve
   8. Johdon, putken tai linjan yhteystarve
   9. Viheryhteystarve
   10. Virkistyksen yhteystarve
   11. Julkisen virkistyksen kehittämistarve
   12. Kävely-ympäristön kehittämistarve
   13. Kaupunkikuvallinen kehittämistarve
   14. Meluntorjuntatarve
   15. Ympäristö- tai maisemavaurion korjaustarve
   16. Terveyshaitan poistamistarve
   17. Uusi tai olennaisesti muuttuva alue
   18. Pienin toimenpitein kehitettävä alue
   19. Virkistyskohde
   20. Muu kehittämisperiaate
  5. Rajoitukset
   1. Rakentamisrajoitus
   2. Määräaikainen rakentamisrajoitus
   3. Toimenpiderajoitus
   4. Rakennuksen purkamisrajoitus
  6. Alueen osan erityisominaisuudet
   1. Erityisharkinta-alue
   2. Kehittämisalue
   3. Vaara-alue
   4. Suojavyöhyke
   5. Suunnittelutarvealue
   6. Reservialue
   7. Muu alueen osan erityisominaisuus
  7. Ympäristöarvojen vaaliminen
   1. Kulttuurihistoriallisesti arvokas alue tai kohde
    1. Suojeltava alue tai alueen osa
    2. Suojeltava rakennus
    3. Suojeltava rakennelma
    4. Kiinteä suojeltava kohde
    5. Kiinteä muinaisjäännös
   2. Luontoarvoiltaan arvokas alue tai kohde
    1. Suojeltu puu
    2. Säilytettävä puu
    3. Suojeltava vesistö tai vesialue
    4. Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue
    5. Ekologinen yhteys
   3. Alue, jolla ympäristö säilytetään
   4. Alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta
  8. Yleismääräykset
   1. Yleismääräys
   2. Yleiskaavan käyttö rakennusluvan myöntämisen perusteena
  9. Yhdyskuntatekninen huolto
   1. Johto, putki tai linja
   2. Sähkölinja
   3. Kaasulinja
   4. Vesi- tai jätevesitunneli
   5. Vesijohto tai siirtoviemäri
   6. Kaukolämpölinja
   7. Kaukokylmälinja
   8. Hulevesien hallinta-alue
   9. Hulevesien hallinnan kannalta merkittävä alue
   10. Hulevesien purkuoja tai reitti
   11. Hulevesien viivytysalue
   12. Hulevesien käsittelytapa
   13. Pohjavedenottamo
   14. Pohjavedenottamon lähisuoja-alue
   15. Muu yhdyskuntatekniseen huoltoon liittyä määräys
  10. Ympäristön ja terveyden suojelu
   1. Pilaantunut maa-alue
   2. Tulvavaara-alue
   3. Meritulvavaara-alue
   4. Hulevesitulvavaara-alue
   5. Valuma-alue
   6. Melualue
   7. Pohjavesialue
   8. Muu ympäristönsuojeluun liittyvä määräys
 4. Laatusäännöt
  1. Aluevaraukset

Johdanto

Tämän dokumentin vaatimukset ja suositukset muodostavat Kaavatietomallin loogisen tietomallin soveltamisprofiilin yleiskaava-aineistoille. Soveltamisprofiili kuvaa ne rajoitukset ja lisävaatimukset, joita tulee noudattaa Kaavatietomallin UML-kielisen kuvauksen ja sen sanallisen dokumentaation soveltamisessa yleiskaavojen tietoaineistojen kuvaamiseen.

Tämän muodollisen dokumentin tietoja täydentää Kaavatietomallin keittokirja - yleiskaava, joka sisältää käytännön esimerkkejä Kaavatietomallin soveltamisesta yleiskaavoituksen kaavoitusratkaisuihin.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yleiskaava-aineisto-maar

Kaavatietomallin mukainen yleiskaava-aineisto koostuu Kaava-luokan instansseista, joiden laji-attribuutin arvo on jokin Kaavalajit-koodiston koodin Yleiskaava alakoodeista, sekä näihin instansseihin Kaavatietomallin mukaisesti liittyvistä muiden luokkien instansseista.

Koodistot

Vuorovaikutustapahtuman laji

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vuorovaikutustapahtuman-laji

Luokan AbstraktiVuorovaikutustapahtumanLaji sijaan tulee käyttää tarkentavaa luokkaa KaavanVuorovaikutustapahtumanLaji.

Käsittelytapahtuman laji

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kasittelytapahtuman-laji

Luokan AbstraktiKasittelytapahtumanLaji sijaan tulee käyttää tarkentavaa luokkaa KaavanKasittelytapahtumanLaji.

Kaavakohdelaji

AbstraktiKaavakohdelaji-koodisto on varattu tulevaisuuden käyttöön. Tässä tietomalliin versiossa ei määritellä yleiskaavakohtaista koodistoa kaavakohdelajeille.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaavakohdelaji

Kaavakohde-luokan laji-attribuuttia ei saa käyttää informaation välittämiseen. Mikäli sille on annettu ei-tyhjä arvo, se tulee jättää huomiotta.

Kaavoitusteema

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaavoitusteema

Luokan AbstraktiKaavoitusteema sijaan tulee käyttää tarkentavaa luokkaa KaavoitusteemaYleiskaava.

Kaavamääräyslaji

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaavamaarayslaji

Luokan AbstraktiKaavamaaraysLaji sijaan tulee käyttää tarkentavaa luokkaa KaavamaaraysLajiYleiskaava.

Kaavamääräyksen lisätiedon laji

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaavamaarayksen-lisatieton-laji

Luokan AbstraktiLisatiedonLaji sijaan tulee käyttää tarkentavaa luokkaa LisatiedonLajiYleiskaava.

Kaavamääräyslajien arvot ja lisätiedot

Alueen käyttötarkoitus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/01

Ryhmittelyotsikko, vain koodin alakoodeja käytetään.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-alueen-kayttotarkoitus

Kaikkien yleiskaavojen tietoaineistojen sisältämien Kaavamaarays-luokan instanssien, joiden laji-attribuutin arvo on jokin Alueen käyttötarkoitus-koodin alakoodi, osalta tulee noudattaa seuraavia rajoituksia:

 • arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

 • lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisatieto, jonka laji on Poisluettava käyttötarkoitus, ja jonka arvo-attribuutin arvoina on yksi tai useampi KoodiArvo, jotka viittaavat koodiston KaavamääraysLaji koodin Alueen käyttötarkoitus alakoodeihin. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Poisluettavat käyttötarkoituslajit tulee valita siten, että ne kohdistuvat arvo-attribuuttien avulla valittuun yleispiirteisempään joukkoon käyttötarkoituksia poislukien niistä osan. Esim. Elinkeinot, työ ja tuotanto poislukien Ympäristöhäiriötä aiheuttava tuotantotoiminta.

Rakentaminen

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/02

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

Rakennusala

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0201

Vaatimus 
prof-yk/vaat-rakennusala-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen alue on rakennusala. Mikäli rakennusaloja on määritelty jonkin suuremman kaavakohteen alueen sisälle, tulee rakennukset suuremman kaavakohteen alueella rakentaa siten, että ne sijoittuvat kokonaan jokin rakennusalan sisälle.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-rakennusala-arvot

arvo-attribuutin mahdolliset arvot ovat seuraavat:

 • Nolla tai useampi KoodiArvo, jotka kuvaa rakennusalalle rakennettavaksi tarkoitetun rakennuksen lajin viittaamalla koodistoon Rakennusluokitus 2018.
 • Nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa.
Vaatimus 
prof-yk/vaat-rakennusala-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Rakennuspaikka

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0202

Vaatimus 
prof-yk/vaat-rakennuspaikka-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen geometria kuvaa paikkaa, jolla on rakennus tai johon voidaan rakentaa yksi tai useampi rakennus.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-rakennuspaikka-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-rakennuspaikka-lisatiedot

lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisatieto, jonka laji on Käyttötarkoituskohdistus, jolla on täsmälleen yksi arvo lajia KoodiArvo, joka viittaa johonkin Rakennusluokitus 2018-koodiston koodiin. Mikäli vähintään yksi lisätieto on annettu, saa rakennuspaikkaan rakentaa vain lisätietojen avulla rajattuja rakennustyyppejä. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja

Asunnon rakennuspaikka

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0203

Vaatimus 
prof-yk/vaat-asunnon-rakennuspaikka-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen geometria kuvaa paikkaa, jolla on asuntorakennus tai johon voidaan rakentaa yksi tai useampi asuntorakennus.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-asunnon-rakennuspaikka-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-asunnon-rakennuspaikka-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Loma-asunnon rakennuspaikka

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0204

Vaatimus 
prof-yk/vaat-lom-as-rakennuspaikka-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen geometria kuvaa paikkaa, jolla on vapaa-ajan asuntorakennus tai johon voidaan rakentaa yksi tai useampi vapaan-ajan asuntorakennus.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-lom-as-rakennuspaikka-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-lom-as-rakennuspaikka-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Saunan rakennuspaikka

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0205

Vaatimus 
prof-yk/vaat-saunan-rakennuspaikka-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen geometria kuvaa paikkaa, jolla on vsaunarakennus tai johon voidaan rakentaa yksi tai useampi vapaan-ajan saunarakennus.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-saunan-rakennuspaikka-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-saunan-rakennuspaikka-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Maatalouden talouskeskuksen rakennuspaikka

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0206

Vaatimus 
prof-yk/vaat-mtk-rakennuspaikka-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen geometria kuvaa paikkaa, jolla on tai johon voidaan rakentaa tilan päärakennuksen ja sen yhteydessä olevien talousrakennusten muodostama kokonaisuus.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-mtk-rakennuspaikka-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-mtk-rakennuspaikka-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Sallittu kokonaiskerrosala

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0207

Vaatimus 
prof-yk/vaat-sallittu-kerrosala-arvot

arvo-attribuutin mahdolliset arvot ovat seuraavat:

 • Yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali, joka kertoo sallitun rakentamiseen kokonaismäärän kerrosneliömetreinä (k-m2) sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta.
 • Nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa.
Vaatimus 
prof-yk/vaat-sallittu-kerrosala-lisatiedot

lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisatieto, jonka laji on Käyttötarkoituksen osuus kerrosalasta, jolla on täsmälleen kaksi arvoa:

 • Yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali, jotka kertovat sallitun tiettyyn käyttötarkoitukseen kohdistettavan kerroalan määrän koko sallitusta kerrosalasta joko kerrosneliömetreinä (k-m2) tai prosentteina (%). Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta.
 • Yksi KoodiArvo, joka viittaa KaavamääraysLaji-koodiston koodin Alueen käyttötarkoitus johonkin alakoodiin.

Mikäli sallittua rakentamisen määrää ei ole jaoteltu käyttötarkoituksittain, ei lisätietoja käytetä.

Aluetehokkuus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0208

Vaatimus 
prof-yk/vaat-aluetehokkuus-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä joko yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali, jotka kertovat rakennustehokkuden, eli alueen rakennusten yhteenlasketun kerrosalan suhteessa alueen pinta-alaan, sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta. Ilmaistaan tehokkuuslukuna e, yksikkönä k-m2/m2. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vaat-aluetehokkuus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Korttelitehokkuus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0209

Vaatimus 
prof-yk/vaat-korttelitehokkuus-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä joko yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali, jotka kertovat rakennustehokkuden, eli alueen rakennusten yhteenlasketun kerrosalan suhteessa alueen pinta-alaan, sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta. Ilmaistaan tehokkuuslukuna e, yksikkönä k-m2/m2. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vaat-korttelitehokkuus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Tonttitehokkuus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0210

Vaatimus 
prof-yk/vaat-tonttitehokkuus-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä joko yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali, jotka kertovat rakennustehokkuden, eli alueen rakennusten yhteenlasketun kerrosalan suhteessa alueen pinta-alaan, sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta. Ilmaistaan tehokkuuslukuna e, yksikkönä k-m2/m2. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vaat-tonttitehokkuus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Sallittujen rakennuspaikkojen lukumäärä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0211

Vaatimus 
prof-yk/vaat-rakennuspaikkojen-maara-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä yksi NumeerinenArvo joka kertoo sallitun rakennuspaikkojen enimmäismäärän sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikköä ei käytetä. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-rakennuspaikkojen-maara-lisatiedot

lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisatieto, jonka laji on Käyttötarkoituskohdistus, jolla on täsmälleen yksi arvo lajia KoodiArvo, joka viittaa johonkin Rakennusluokitus 2018-koodiston koodiin. Mikäli vähintään yksi lisätieto on annettu, koskee rakennuspaikkojen lukumäärä vain lisätietojen avulla rajattuja rakennustyyppejä. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Rakennuspaikan vähimmäiskoko

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0212

Vaatimus 
prof-yk/vaat-rak-paik-koko-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi NumeerinenArvo, joka kertoo kaavakohteen alueen rakennuspaikkojen vähimmäiskoon neliömetreinä (m2). Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-rak-paik-koko-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Sallittu tuulivoimaloiden määrä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0213

Vaatimus 
prof-yk/vaat-tuulivoimaloiden-maara-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä joko yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali, jotka kertovat tuulivoimaloiden enimmäismäärän sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikköjä ei käytetä. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-tuulivoimaloiden-maara-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vähittäiskaupan suuryksikön sallittu kerrosala

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0214

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vah-kaup-suuryksikko-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen alueelle saa rakentaa vähittäiskaupan suuryksikön, eli yli 4 000 kerrosneliömetrin suuruisen vähittäiskaupan myymälän.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vah-kaup-suuryksikko-arvot

arvo-attribuutin mahdolliset arvot ovat seuraavat:

 • Yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali, joka kertoo suurimman sallitun vähittäiskaupan suuryksikön myymälän kerrosalan kerrosneliömetreinä (k-m2) sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta.
 • Nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa.
Vaatimus 
prof-yk/vaat-vah-kaup-suuryksikko-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vähittäiskaupan myymäläkeskittymän sallittu kerrosala

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0215

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vah-kaup-myym-kesk-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen alueelle saa rakentaa vähittäiskaupan myymäläkeskittymän, joka vaikutuksiltaan on verrattavissa vähittäiskaupan suuryksikköön.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vah-kaup-myym-kesk-arvot

arvo-attribuutin mahdolliset arvot ovat seuraavat:

 • Yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali, joka kertoo suurimman sallitun vähittäiskaupan suuryksikön myymälän kerrosalan kerrosneliömetreinä (k-m2) sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta.
 • Nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa.
Vaatimus 
prof-yk/vaat-vah-kaup-myym-kesk-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Liikenne

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/03

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

Alueverkon pyöräilyreitti

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0301

Vaatimus 
prof-yk/vaat-alueverkon-pyorailyreitti-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueverkon pyöräilyreitin.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-alueverkon-pyorailyreitti-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-alueverkon-pyorailyreitti-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Eritasoliittymä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0302

Vaatimus 
prof-yk/vaat-eritasoliittyma-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa eritasolittymän.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-eritasoliittyma-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-eritasoliittyma-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Eritasoristeys ilman liittymää

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0303

Vaatimus 
prof-yk/vaat-eritasoristeys-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa eritasoristeyksen ilman littymää.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-eritasoristeys-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-eritasoristeys-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Joukkoliikenteen runkoyhteys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0304

Vaatimus 
prof-yk/vaat-joukkoliikenteen-runkoyhteys-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa joukkoliikenteen runkoyhteyden.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-joukkoliikenteen-runkoyhteys-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-joukkoliikenteen-runkoyhteys-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Kaksiajoratainen päätie tai -katu

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0305

Vaatimus 
prof-yk/vaat-paatie-katu-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa päätien tai -kadun.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-paatie-katu-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-paatie-katu-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Kevyen liikenteen reitti

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0306

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kevyen-liikenteen-reitti-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa kevyen liikenteen (jalankulku tai pyöräily) reitin.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kevyen-liikenteen-reitti-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kevyen-liikenteen-reitti-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Laivaväylä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0307

Vaatimus 
prof-yk/vaat-laivavayla-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa laivaväylän.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-laivavayla-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-laivavayla-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Liikennetunneli

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0308

Vaatimus 
prof-yk/vaat-liikennetunneli-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa liikennetunnelin.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-liikennetunneli-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-liikennetunneli-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Liittymä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0309

Vaatimus 
prof-yk/vaat-liittyma-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa liikenneliittymän.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-liittyma-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-liittyma-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Linja-autoasema / julkisen liikenteen vaihtopaikka / matkakeskus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0310

Vaatimus 
prof-yk/vaat-linja-autoas-vaihtop-matkakeskus-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa linja-autoaseman, julkisen liikenteen vaihtopaikan tai matkakeskuksen alueen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-linja-autoas-vaihtop-matkakeskus-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-linja-autoas-vaihtop-matkakeskus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Metroasema

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0311

Vaatimus 
prof-yk/vaat-metroasema-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa metroaseman alueen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-metroasema-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-metroasema-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Metrolinja

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0312

Vaatimus 
prof-yk/vaat-metrolinja-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa metrolinjan.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-metrolinja-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-metrolinja-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Moottoritie tai moottoriliikennetie

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0313

Vaatimus 
prof-yk/vaat-moottoritie-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa moottoritien tai moottoriliikennetien.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-moottoritie-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-moottoritie-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Moottorikelkkailureitti

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0314

Vaatimus 
prof-yk/vaat-moottorikelkkailureitti-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa moottorikelkkailureitin.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-moottoritie-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-moottoritie-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Pysäkki tai seisake

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0315

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pysakki-seisake-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa moottorikelkkailureitin.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pysakki-seisake-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pysakki-seisake-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Pyöräilyn pää- tai runkoreitti

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0316

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pyorailyn-paareitti-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa pyöräilyn pää- tai runkoreitin.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pyorailyn-paareitti-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pyorailyn-paareitti-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Päärata

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0317

Vaatimus 
prof-yk/vaat-paarata-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa raideliikenteen pääradan.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-paarata-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-paarata-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Raitiotie tai pikaraitiotie

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0318

Vaatimus 
prof-yk/vaat-raitiotie-pikaraitiotie-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa raitiotien tai pikaraitiotien.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-raitiotie-pikaraitiotie-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-raitiotie-pikaraitiotie-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Ratsastusreitti

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0319

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ratsastusreitti-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa ratsastusreitin.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ratsastusreitti-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ratsastusreitti-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Rautatieasema

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0320

Vaatimus 
prof-yk/vaat-rautatieasema-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa rautatieaseman alueen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ratsastusreitti-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ratsastusreitti-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Seututie tai pääkatu

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0321

Vaatimus 
prof-yk/vaat-seututie-paakatu-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa seututien tai pääkadun.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-seututie-paakatu-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-seututie-paakatu-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Seutuverkon pyöräilyreitti

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0322

Vaatimus 
prof-yk/vaat-seutuverkon-pyorailyreitti-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa seutuverkon pyöräilyreitin, eli kuntaa laajemmalla alueella oleva pyöräilyn verkon, joka muodostuu eri kuntien pääverkkojen osista.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-seutuverkon-pyorailyreitti-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-seutuverkon-pyorailyreitti-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Suuntaisliittymä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0323

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suuntaisliittyma-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa suuntaisliittymän alueen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suuntaisliittyma-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suuntaisliittyma-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Ulkoilu- tai virkistysreitti

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0324

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ulkoilu-virkistysreitti-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa ulkoilu- tai virkistysreitin.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ulkoilu-virkistysreitti-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ulkoilu-virkistysreitti-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Valta- tai kantatie

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0325

Vaatimus 
prof-yk/vaat-valta-kantatie-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa valta- tai kantatien.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-valta-kantatie-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-valta-kantatie-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Varattu joukkoliikenteelle

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0326

Vaatimus 
prof-yk/vaat-valta-kantatie-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa joukkoliikenteelle varatun alueen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-valta-kantatie-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-valta-kantatie-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Varikko

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0327

Vaatimus 
prof-yk/vaat-varikko-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa varikkoalueen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-varikko-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-varikko-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Venesatama tai -valkama

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0328

Vaatimus 
prof-yk/vaat-venesatama-valkama-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa venesataman tai valkaman.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-venesatama-valkama-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-venesatama-valkama-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Veneväylä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0329

Vaatimus 
prof-yk/vaat-venevayla-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa veneväylän.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-venevayla-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-venevayla-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Yhdys-, sivu- tai kaupunkirata

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0330

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yhdys-sivu-kaupunkirata-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa raideliikenteen yhdys-, sivu- tai kaupunkiradan.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yhdys-sivu-kaupunkirata-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yhdys-sivu-kaupunkirata-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Yhdystie tai kokoojakatu

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0331

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yhdystie-kokoojakatu-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa yhdystien tai kokoojakadun.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yhdystie-kokoojakatu-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yhdystie-kokoojakatu-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Liityntäpysäköinti

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0334

Vaatimus 
prof-yk/vaat-liityntapysakointi-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa yhdystien tai kokoojakadun.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-liityntapysakointi-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-liityntapysakointi-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Muu liikenteeseen liittyvä määräys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0335

Vaatimus 
prof-yk/vaat-muu-liikenne-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa kaavamääräyksen. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-muu-liikenne-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Kehittämisperiaatteet

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/04

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0401

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yhdyskuntarakenteen-laajenemissuunta-arvot

arvo-attribuutin mahdolliset arvot ovat seuraavat:

 • Yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali, joka kertoo yhdyskuntarakenteen laajenemissuunnan asteina (deg). Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta.
 • Nolla tai useampi KoodiArvo, jotka viittaavat koodiston KaavamääraysLaji koodin Alueen käyttötarkoitus alakoodeihin, ja joiden avulla voidaan kuvata laajenevan yhdyskuntarakenteen käyttötarkoitukset.

Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yhdyskuntarakenteen-laajenemissuunta-geometria

Kaavakohteen, johon liittyy Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta -lajin kaavamääräys, geometria-attribuutin arvon tulee olla pistemäinen, ja sen tulee sijaita paikassa, josta yhdyskuntarakenne laajenee arvo-attribuutin osoittamaan suuntaan.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yhdyskuntarakenteen-laajenemissuunta-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Yhdyskuntarakenteen mahdollinen laajenemisalue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0402

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yhdyskuntarakenteen-laajenemisalue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi KoodiArvo, jotka viittaavat koodiston KaavamääraysLaji koodin Alueen käyttötarkoitus alakoodeihin, ja joiden avulla voidaan kuvata laajenevan yhdyskuntarakenteen käyttötarkoitukset. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yhdyskuntarakenteen-laajenemisalue-geometria

Kaavakohteen, johon liittyy Yhdyskuntarakenteen mahdollinen laajenemisalue -lajin kaavamääräys, geometria-attribuutin arvon tulee olla aluemainen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yhdyskuntarakenteen-laajenemissuunta-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Alueen eheyttämis- tai tiivistämistarve

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0403

Vaatimus 
prof-yk/vaat-alueen-eheyttamis-tiivistamistarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jonka sisällä kaupunkirakennetta on tarpeen eheyttää tai tiivistää.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-alueen-eheyttamis-tiivistamistarve-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-alueen-eheyttamis-tiivistamistarve-geometria

Kaavakohteen, johon liittyy Alueen eheyttämis- tai tiivistämistarve -lajin kaavamääräys, geometria-attribuutin arvon tulee olla aluemainen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-alueen-eheyttamis-tiivistamistarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Ohjeellinen tai vaihtoehtoinen tielinjaus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0404

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ohjeellinen-vaihtoehtoinen-tielinjaus-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa tielinjauksen, jonka sijainti on ohjeellinen tai joka on vaihtoehtoinen toisen kaavassa esitetyn tielinjauksen kanssa.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ohjeellinen-vaihtoehtoinen-tielinjaus-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ohjeellinen-vaihtoehtoinen-tielinjaus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ohjeellinen-vaihtoehtoinen-tielinjaus-liittyva-kohde

Kaavakohteen, johon liittyy Ohjeellinen tai vaihtoehtoinen tielinjaus -lajin kaavamääräys, ja joka kuvaa yhden tai useamman toisen tielinjauksen kanssa vaihtoehtoista tielinjausta, assosiaation liittyvaKohde tulee viitata näitä vaihtoehtoisia tielinjauksia kuvaaviin Kaavakohteisiin. Assosiaation rooli-attribuutin arvon tulee ilmaista, että liittyvä kohde on vaihtoehtoinen.” %}

Tieliikenteen yhteystarve

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0405

Vaatimus 
prof-yk/vaat-tieliikenteen-yhteystarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa tieliikenteen yhteystarpeen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-tieliikenteen-yhteystarve-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-tieliikenteen-yhteystarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Joukkoliikenteen kehittämiskäytävä tai yhteystarve

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0406

Vaatimus 
prof-yk/vaat-joukkoliikenteen-yhteystarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa joukkoliikenteen kehittämiskäytävän tai yhteystarpeen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-joukkoliikenteen-yhteystarve-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-joukkoliikenteen-yhteystarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Kevyen liikenteen yhteystarve

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0407

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kevyen-liikenteen-yhteystarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa kevyen liikenteen yhteystarpeen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kevyen-liikenteen-yhteystarve-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kevyen-liikenteen-yhteystarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Johdon, putken tai linjan yhteystarve

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0408

Vaatimus 
prof-yk/vaat-johdon-putken-linjan-yhteystarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa johdon, putken tai linjan yhteystarpeen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-johdon-putken-linjan-yhteystarve-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-johdon-putken-linjan-yhteystarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Viheryhteystarve

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0409

Vaatimus 
prof-yk/vaat-viheryhteystarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa viheryhteystarpeen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-viheryhteystarve-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-viheryhteystarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Virkistyksen yhteystarve

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0410

Vaatimus 
prof-yk/vaat-virkistyksen-yhteystarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa virkistyksen yhteystarpeen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-virkistyksen-yhteystarve-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-virkistyksen-yhteystarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Julkisen virkistyksen kehittämistarve

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0411

Vaatimus 
prof-yk/vaat-julkisen-virkistyksen-kehittamistarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa julkisen virkistyksen kehittämistarpeen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-julkisen-virkistyksen-kehittamistarve-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-julkisen-virkistyksen-kehittamistarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Kävely-ympäristön kehittämistarve

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0412

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kavely-ympariston-kehittamistarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa kävely-ympäristön kehittämistarpeen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kavely-ympariston-kehittamistarve-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kavely-ympariston-kehittamistarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Kaupunkikuvallinen kehittämistarve

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0413

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaupunkikuvallinen-kehittamistarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa kaupunkikuvallisen kehittämistarpeen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaupunkikuvallinen-kehittamistarve-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaupunkikuvallinen-kehittamistarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Meluntorjuntatarve

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0414

Vaatimus 
prof-yk/vaat-meluntorjuntatarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolla esiintyy siinä määrin melua, että siitä voi aiheutua merkittävää haittaa. Meluntorjunta tulee huomioida alueen käyttöä ja rakentamista suunniteltaessa.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-meluntorjuntatarve-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), jolla kuvataan melun tyyppiä ja haitallisuutta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-meluntorjuntatarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Ympäristö- tai maisemavaurion korjaustarve

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0415

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ymparisto-maisemavaurion-korjaustarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa ympäristö- ja maisemavaurion korjaustarpeen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ymparisto-maisemavaurion-korjaustarve-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ymparisto-maisemavaurion-korjaustarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Terveyshaitan poistamistarve

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0416

Vaatimus 
prof-yk/vaat-terveyshaitan-korjaustarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa terveyshaitan korjaustarpeen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-terveyshaitan-korjaustarve-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-terveyshaitan-korjaustarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Uusi tai olennaisesti muuttuva alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0418

Vaatimus 
prof-yk/vaat-uusi-olennaisesti-muuttuva-alue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, joka kaavan vaikutuksesta muuttuu olennaisesti toisenlaiseksi.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-uusi-olennaisesti-muuttuva-alue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-uusi-olennaisesti-muuttuva-alue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Pienin toimenpitein kehitettävä alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0419

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pienin-toimenpitein-keh-alue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, joka kaavan kehitetään ohjausvaikutuksella pienin toimenpitein.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pienin-toimenpitein-keh-alue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pienin-toimenpitein-keh-alue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Virkistyskohde

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/1006

Vaatimus 
prof-yk/vaat-virkistyskohde-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa yleiseen virkistyskäyttöön tarkoitetun pienimuotoisen alueen tai kohteen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-virkistyskohde-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-virkistyskohde-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Muu kehittämisperiaate

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0421

Vaatimus 
prof-yk/vaat-muu-kehittamisperiaate-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa kaavamääräyksen. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-muu-kehittamisperiaate-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Rajoitukset

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/05

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

Rakentamisrajoitus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0501

Vaatimus 
prof-yk/vaat-rakentamisrajoitus-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen alueella ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-rakentamisrajoitus-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-rakentamisrajoitus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Määräaikainen rakentamisrajoitus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0502

Vaatimus 
prof-yk/vaat-maara-aikainen-rakentamisrajoitus-maar

Ilmaisee, että kaavakohde on rakennustoimintaan tarkoitetun alue, jonka käyttö on kielletty enintään viiden vuoden aikana muuhun rakentamiseen kuin maatalouden ja muiden siihen verrattavien elinkeinojen tarpeita varten.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-maara-aikainen-rakentamisrajoitus-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä joko

 • yksi NumeerinenArvo, joka kuvaa sen kaavan hyväksymisestä alkavan ajanjakson pituuden, jona aikana käyttö on kielletty. Numeerisen arvon on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikkönä vuosi (v), tai kuukausi (kk) tai
 • yksi Ajanhetkiarvo, joka kuvaa päivämäärän, johon saakka käyttö on kielletty. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Lisäksi arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa.

Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-maara-aikainen-rakentamisrajoitus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Toimenpiderajoitus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0503

Vaatimus 
prof-yk/vaat-toimenpiderajoitus-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen alueella ei saa suorittaa maisemaa muuttavaa toimenpidettä ilman maisematyölupaa.

Maisematyölupa, ks. MRL 128 §.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-toimenpiderajoitus-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-toimenpiderajoitus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Rakennuksen purkamisrajoitus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0504

Vaatimus 
prof-yk/vaat-purkamisrajoitus-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen alueella olevia rakennuksia tai niiden osia ei saa purkaa ilman purkamislupaa.

Rakennuksen purkamislupa, ks. MRL 127 §.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-purkamisrajoitus-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-purkamisrajoitus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Alueen osan erityisominaisuudet

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/06

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

Erityisharkinta-alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0601

Vaatimus 
prof-yk/vaat-erityisharkinta-alue-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen alueella ei ole rakentamista ohjaavaa kaavaa, mutta rakennushankkeen sijoittumista on syytä erityisesti harkita ennen luvan myöntämistä.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-erityisharkinta-alue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-erityisharkinta-alue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Kehittämisalue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0602

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kehittamisalue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa tunnistettua erityisaluetta, jossa erityiset kehittämis- tai toteuttamistoimenpiteet ovat tarpeen. Kehittämisalue-status on voimassa määräajan.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kehittamisalue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä joko

 • yksi NumeerinenArvo, joka kuvaa sen kaavan hyväksymisestä alkavan ajanjakson pituuden, jona kehittämisalue-status on voimassa. Numeerisen arvon on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikkönä vuosi (v), tai kuukausi (kk) tai
 • yksi Ajanhetkiarvo, joka kuvaa päivämäärän, johon saakka kehittämisalue-status on voimassa.

Lisäksi arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa.

Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kehittamisalue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaara-alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0603

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vaara-alue-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen kuvaa alueen, joilla liikkuminen on turvallisuussyistä rajoitettu tai sitä on tarkoitus rajoittaa.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vaara-alue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), jotka kuvaavat vaaran luonteen ja sen vaikutukset alueen käyttömahdollisuuksiin. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vaara-alue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Suojavyöhyke

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0604

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suojavohyke-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen kuvaa alueen, jolla alueiden käyttöä on läheisen vaara-alueen tai muun mpäristöönsä käyttörajoituksia aiheuttavan toiminnan luonteen vuoksi rajoitettava.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suojavohyke-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), jotka kuvaavat alueiden käytön reunaehtoja tai suojavaikutuksen lisäämistä. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suojavohyke-lisatiedot

Suunnittelutarvealue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0605

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suunnittelutarvealue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa aluetta, joilla on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen takia on tarpeen suunnitella maankäyttöä.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suunnittelutarvealue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä joko

 • yksi NumeerinenArvo, joka kuvaa sen kaavan hyväksymisestä alkavan ajanjakson pituuden, jona suunnittelutarvealue-status on voimassa. Numeerisen arvon on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikkönä vuosi (v), tai kuukausi (kk) tai
 • yksi Ajanhetkiarvo, joka kuvaa päivämäärän, johon saakka suunnittelutarvealue-status on voimassa.

Lisäksi arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa.

Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suunnittelutarvealue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Reservialue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0606

Vaatimus 
prof-yk/vaat-reservialue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa aluetta, joka on alustavasti tai ehdollisesti varattu tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suunnittelutarvealue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä seuraavat:

 • Nolla tai useampi KoodiArvo, joka viittaa KaavamääraysLaji-koodiston koodin Alueen käyttötarkoitus siihen alakoodiin, johon käyttöön alue on alustavasti tai ehdollisesti varattu.
 • Nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa.
Vaatimus 
prof-yk/vaat-suunnittelutarvealue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Muu alueen osan erityisominaisuus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0607

Vaatimus 
prof-yk/vaat-muu-alueen-osan-erityisominaisuus-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa kaavamääräyksen. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-muu-alueen-osan-erityisominaisuus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Ympäristöarvojen vaaliminen

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/07

Kulttuurihistoriallisesti arvokas alue tai kohde

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0701

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kulttuurihist-merkittava-alue

Kaikkien yleiskaavojen tietoaineistojen sisältämien Kaavamaarays-luokan instanssien, joiden laji-attribuutin arvo on jokin Kultturihistoriallisesti arvokas alue tai kohde-koodin alakoodi, osalta tulee noudattaa seuraavia rajoituksia:

Suojeltava alue tai alueen osa

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/070101

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suojeltava-alue

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa suojeltavan alueen tai alueen osan.

Suojeltava rakennus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/070102

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suojeltava-rakennus-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa suojeltavan rakennuksen.

Suojeltava rakennelma

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/070103

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suojeltava-rakennelma-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa suojeltavan rakennelman.

Kiinteä suojeltava kohde

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/070104

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kiintea-suojeltava-kohde-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa kiinteän suojeltavan kohteen.

Kiinteä muinaisjäännös

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/070105

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kiintea-muinaisjaannos-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa kiinteän muinaisjäännöksen.

Luontoarvoiltaan arvokas alue tai kohde

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0702

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kulttuurihist-merkittava-alue

Kaikkien yleiskaavojen tietoaineistojen sisältämien Kaavamaarays-luokan instanssien, joiden laji-attribuutin arvo on jokin Luontoarvoiltaan arvokas alue tai kohde-koodin alakoodi, osalta tulee noudattaa seuraavia rajoituksia:

 • arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.
 • lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisatieto, joka laji on yksi seuraavista:

Muun tyyppiset lisätietojen arvot eivät ole sallittuja.

Suojeltu puu

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/070201

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suojeltu-puu-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa suojellun puun.

Säilytettävä puu

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_yK/code/070202

Vaatimus 
prof-yk/vaat-sailytettava-puu-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa säilytettävän puun.

Suojeltava vesistö tai vesialue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/070203

Vaatimus 
prof-yk/vaat-suojeltava-vesisto-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa suojeltavan vesistön tai vesialueen.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/070204

Vaatimus 
prof-yk/vaat-luonnon-monimuotoisuus-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeän alueen.

Ekologinen yhteys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/070205

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ekologinen-yhteys-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa ekologisen yhteyden.

Alue, jolla ympäristö säilytetään

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0703

Vaatimus 
prof-yk/vaat-sailytettava-ymparisto-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolla ympäristö säilytetään.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-sailytettava-ymparisto-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-sailytettava-ymparisto-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0704

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ulkoilun-ohjaamistarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolla on sen luontoarvojen vuoksi erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ulkoilun-ohjaamistarve-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-ulkoilun-ohjaamistarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Yleismääräykset

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/08

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

Yleismääräys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0801

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yleismaarays-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa kaavamääräyksen. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yleismaarays-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Yleiskaavan käyttö rakennusluvan myöntämisen perusteena

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0802

Rakennuslupa rakennuksen rakentamiseen voidaan MRL:n 137 §:n 1 momentissa säädetyn estämättä myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Määräys ei voi koskea aluetta, jolla maankäytön ohjaustarve edellyttää asemakaavan laatimista. Edellytyksenä on lisäksi, että yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta maankäyttöä kyseisellä alueella.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yk-kaytto-rakennusluvan-perusteena-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolle kohdistuvan rakennusluvan myöntämisessä voidaan käyttää yleiskaavaa myöntämisen perusteena.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yk-kaytto-rakennusluvan-perusteena-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-yk-kaytto-rakennusluvan-perusteena-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Yhdyskuntatekninen huolto

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/09

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

Johto, putki tai linja

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0901

Vaatimus 
prof-yk/vaat-johto-putki-linja-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa johdon, putken tai linjan keskilinjan tai välittömän ympäristön.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-johto-putki-linja-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-johto-putki-linja-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Sähkölinja

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0902

Vaatimus 
prof-yk/vaat-sahkojohto-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa sähköjohdon keskilinjan tai välittömän ympäristön.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-sahkojohto-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-sahkojohto-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Kaasulinja

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0903

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaasujohto-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa sähköjohdon keskilinjan tai välittömän ympäristön.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaasujohto-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaasujohto-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vesi- tai jätevesitunneli

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0904

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vesitunneli-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa vesi- tai viemäritunnelin keskilinjan tai välittömän ympäristön.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vesitunneli-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vesitunneli-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vesijohto tai siirtoviemäri

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0905

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vesijohto-siirtoviemari-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa vesijohdon tai siirtoviemärin keskilinjan tai välittömän ympäristön.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vesijohto-siirtoviemari-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-vesijohto-siirtoviemari-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Kaukolämpölinja

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0906

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaukolampolinja-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa kaukolämpölinjan keskilinjan tai välittömän ympäristön.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaukolampolinja-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaukolampolinja-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Kaukokylmälinja

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0907

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaukokylmalinja-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa kaukokylmalinjan keskilinjan tai välittömän ympäristön.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaukokylmalinja-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-kaukokylmalinja-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Hulevesien hallinta-alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0908

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesien-hallinta-alue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa hulevesien määrälliseen ja/tai laadulliseen hallintaan varatun alueen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesien-hallinta-alue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesien-hallinta-alue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Hulevesien hallinnan kannalta merkittävä alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0909

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesien-hallinta-merkittava-alue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa hulevesien hallinnan kannalta merkittävän alueen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesien-hallinta-merkittava-alue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesien-hallinta-merkittava-alue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Hulevesien purkuoja tai reitti

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0910

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesien-purkuoja-reitti-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa hulevesien purkuojan keskilinjan tai välittömän ympäristön.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesien-purkuoja-reitti-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesien-purkuoja-reitti-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Hulevesien viivytysalue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0911

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesien-viivytysalue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa hulevesien viivytyslaueen, jonka sisällä hulevesien virtausta viivytetään, pidätetään tai niitä imeytetään maaperään.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesien-viivytysalue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesien-viivytysalue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Hulevesien käsittelytapa

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0912

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesien-kasittelytapa-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa miten hulevesiä tulee käsitellä alueella, johon kaavamääräys kohdistuu. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesien-kasittelytapa-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Pohjavedenottamo

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0913

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pohjavedenottamo-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa pohjavedenottamon välittömän ympäristön.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pohjavedenottamo-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pohjavedenottamo-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Pohjavedenottamon lähisuoja-alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0914

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pohjavedenottamo-lahisuoja-alue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa pohjavedenottamon lähisuoja-alueen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pohjavedenottamo-lahisuoja-alue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pohjavedenottamo-lahisuoja-alue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Muu yhdyskuntatekniseen huoltoon liittyä määräys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/0915

Vaatimus 
prof-yk/vaat-muu-yhdyskuntatekninen-huolto-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa kaavamääräyksen. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-muu-yhdyskuntatekninen-huolto-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Ympäristön ja terveyden suojelu

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/10

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

Pilaantunut maa-alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/1001

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pilaantunut-maa-alue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolla on ihmisen toiminnan seurauksena haitallisia aineita siinä määrin, että niistä aiheutuu haittaa tai merkittävä riski ympäristölle tai terveydelle, viihtyisyyden vähentymistä tai muuta niihin verrattavissa olevaa haittaa.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pilaantunut-maa-alue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa, esimerkiksi lisätietoa pilaantumisen laadusta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pilaantunut-maa-alue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Suositus 
prof-ak/suos-pilaantunut-maa-alue-liittyva-asiakirja

Mikäli pilaantumiseen liittyen on laadittu selvitys on suositeltavaa linkittää se kaavamääräykseen liittyvaAsiakirja-assosiaation avulla.

Tulvavaara-alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/1002

Tulvariskialue on (maantieteellinen) alue, jolle tulvavaara aiheuttaa vahinkoriskin, ts. alue, jolla vallitsee tulvavaara ja jolla on sellainen vahinkopotentiaali (haavoittuvuus) että tulva aiheuttaisi vahinkoja. Merkittävällä tulvariskialueella tarkoitetaan tulvariskilainsäädännön mukaisesti nimettyä, tulvariskien alustavan arvioinnin perusteella tunnistettua aluetta. (SYKE, Tulvasanasto)

Vaatimus 
prof-yk/vaat-tulvavaara-alue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolla on tunnistettu tulvimisvaara.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-tulvavaara-alue-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-tulvavaara-alue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Meritulvavaara-alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/1003

Vaatimus 
prof-yk/vaat-meritulvavaara-alue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa meren rannikolla sijaitsevan alueen, jolla on tunnistettu tulvimisvaara.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-meritulvavaara-alue-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-meritulvavaara-alue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Hulevesitulvavaara-alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/1004

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesitulvavaara-alue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolla on tunnistettu hulevesistä johtuva tulvimisvaara.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesitulvavaara-alue-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-hulevesitulvavaara-alue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Valuma-alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/1005

Vesistöalue on alue, josta kaikki pintavalunta virtaa puron, järven, joen tai suistoalueen kautta mereen. Valuma-alueella tarkoitetaan tietyn uomaverkoston kohdan yläpuolista, vedenjakajan rajaamaa aluetta, joka määritellään tavallisesti järven luusuaan, jokien yhtymäkohtaan, valtakunnan rajalle tai meren rantaan. Valuma-alueella voidaan tarkoittaa myös vesistöaluetta. (SYKE, Tulvasanasto)

Vaatimus 
prof-yk/vaat-valuma-alue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa tietyn uomaverkoston kohdan yläpuolista, vedenjakajan rajaamaa aluetta, joka määritellään tavallisesti järven luusuaan (laskukohta, josta järven lasku-uomana toimiva joki saa alkunsa), jokien yhtymäkohtaan, valtakunnan rajalle tai meren rantaan.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-valuma-alue-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), jolla annetaan sen vesistökohteen nimi, jonka valuma-alueesta on kysymys. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-valuma-alue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Suositus 
prof-yk/suos-valuma-alue-lahtotietokohde

Kaavakohteen, johon valuma-alue -lajin kaavamääräys on liitetty, liittyvanLahtotietokohteenTunnus-attribuutin käyttämistä valuma-alueen vesistökohteeseen viittamiseen suositellaan, mikäli kyseinen vesistökohde on osa kaavan lähtötietoaineistoja.

Melualue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/1007

Vaatimus 
prof-yk/vaat-melualue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolla esiintyy siinä määrin melua, että siitä voi aiheutua merkittävää haittaa.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-melualue-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), jolla kuvataan melun tyyppiä ja haitallisuutta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-melualue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Pohjavesialue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/1008

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pohjavesialue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa pohjavesialueen.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pohjavesialue-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), jolla annetaan sen vesistökohteen nimi, jonka valuma-alueesta on kysymys. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-pohjavesialue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Suositus 
prof-yk/suos-pohjavesivalue-alue-lahtotietokohde

Kaavakohteen, johon pohjavesialue-lajin kaavamääräys on liitetty, liittyvanLahtotietokohteenTunnus-attribuutin käyttämistä lähtötietoaineiston pohjavesialue-kohteeseen viittamiseen suositellaan.

Muu ympäristönsuojeluun liittyvä määräys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_YK/code/1011

Vaatimus 
prof-yk/vaat-muu-ymparistonsuojelu-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa kaavamääräyksen. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-yk/vaat-muu-ymparistonsuojelu-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Laatusäännöt

Nämä laatusäännöt laajentavat Kaavatietomallin yleisiä laatusääntöjä.

Aluevaraukset

Vaatimus 
sov-yk/vaat-aluevaraus-maar

Yleiskaavan aluevaraus on Kaavakohde-luokan objekti, joka liittyy assosiaatiolla maarays yhteen tai useampaan sellaiseen Kaavamaarays-luokan objektiin, jonka laji-attribuutin arvo on jokin Alueen käyttötarkoitus-koodin alakoodeista.

Vaatimus 
sov-yk/vaat-aluemainen-aluevaraus

Yleiskaavan aluevarausten geometria-attribuutin kuvaamaan geometrian tulee olla aluemainen.