Ympäristöministeriö / Rakentaminen ja maankäyttö

Käsitteet ja määritelmät

 1. Käsitekaavio
 2. Käsitteet
  1. Kaava
  2. Lähtötietoaineisto
  3. Kaavaselostus
  4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  5. Kaavan liite
  6. Käsittelytapahtuma
  7. Vuorovaikutustapahtuma
  8. Kaavan kumoamistieto
  9. Kaavakohde
  10. Kaavamääräys
  11. Kaavasuositus
  12. Lisätieto
  13. Arvo
  14. Kaavatietovarasto

Käsitekaavio

Kaavatietomallin keskeiset käsitteet

(Lataa käsitekaavio määritelmien kanssa)

Käsitteet

Kaava

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaavatietomalli

kaava
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavoitusprosessin lopputuloksena syntyvä lainvoimainen maankäyttöä tai rakentamista ohjaava suunnitelma.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-1008 

Viittaukset toisiin käsitteisiin:

Lähtötietoaineisto

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaavatietomalli

kaavan lähtötietoaineisto
kaavan laadinnassa hyödynnetty tietoaineisto, joka sisältää sellaista kaavan tulkinnan yhteydessä hyödyllistä tietoa, jota ei luoda ja josta ei päätetä osana kaavoitusprosessia
Käytetyt lähtötietoaineistot yhdessä kuvaavat kaavan laadintavaiheessa käytettävissä ollutta taustatietoa, johon tehdyt suunnittelupäätökset ovat perustuneet. Lähtötietoaineisto voidaan usein esittää graafisesti karttatasona, jossa aineiston sijainnilliset tietokomponentit ja niiden tietosisältö visualisoidaan käytetään standardisoituja merkintätapoja.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-13 

Kaavaselostus

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Rakennetun ympäristön pääsanasto

kaavaselostus
kaavaan liittyvä selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteiden, mahdollisten vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot
Kaavaselostus on laadittava kaikkien lakisääteisten kaavojen yhteydessä, mutta kaavaselostus ei ole juridisesti sitova.

http://uri.suomi.fi/terminology/rakymp/c126 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Maankäyttö- ja rakennuslain käsitteitä

osallistumis- ja arviointisuunnitelma
kaavoituksen alkuvaiheessa laadittava suunnitelma, jossa kuvataan kaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet, suunniteltu aikataulu, osallistumis- ja vuorovaikutusmuodot sekä kaavan vaikutusten arviointitavat

http://uri.suomi.fi/terminology/mrl/concept-159 

Kaavan liite

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaavatietomalli

kaavan liite
kaavaprosessiin tai kaavan tulkintaan liittyvä asiakirja, joka ei sisällä kaavan oikeusvaikutuksellista suunnitelma- tai säännöstietoa.
esimerkiksi selvitys, suunnitelma, kartta, havainnekuva tai muistio.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-1007 

Käsittelytapahtuma

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaavatietomalli

kaavan käsittelytapahtuma
kaavan käsittelyprosessiin kuuluva tapahtuma, jonka johdosta elinkaaren tila voi muuttua
Käsittelytapahtumaan voi dokumentteja, kuten päätöspöytäkirjoja. Esimerkiksi kaavan virelletulo, kaavaehdotuksen käsittely kunnanvaltuustossa tai kaavan voimaantulo.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-1005 

Viittaukset toisiin käsitteisiin:

Vuorovaikutustapahtuma

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaavatietomalli

kaavan vuorovaikutustapahtuma
kaavanprosessiin kuuluva tapahtuma, jonka tarkoituksena on tarjota kaavan osallisille tai muille kiinnostuneille mahdollisuus lausua mielipiteensä ja antaa palautetta valmisteilla olevasta kaavasta tai sen osasta
Esimerkkejä vuorovaikutustapahtumista ovat kaavaehdotusen nähtävilläolo tai kuulemistilaisuus. Vuorovaikutustapahtumiin voi liittyä dokumentteja, kuten annettuja huomioita ja kysymyksiä, sekä niiden vastineita.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-1004 

Viittaukset toisiin käsitteisiin:

Kaavan kumoamistieto

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaavatietomalli

kaavan kumoamistieto
tieto kaavan hyväksymisen johdosta kokonaisuudessaan kumoutuvasta kaavasta tai kaavan kumottavasta osa-alueesta, yksittäisistä kaavakohteista tai kaavamääräyksistä.
kumoamistieto kuvaa miten kaavan voimaantulo vaikuttaa toisten kaavojen ja niiden sisältämien määräysten tai suositusten kumoutumiseen.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-2000 

Kaavakohde

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaavatietomalli

kaavakohde
kaavaan sisältyvä aluerajaus tai kohde, jonka alueella maankäyttöä tai rakentamista halutaan ohjata
Kaavakohteella on maantieteellinen sijainti ja muoto. Velvoittava ohjausvaikutus kuvataan liittyvien kaavamääräysten ja ei-velvoittava liittyvien kaavasuositusten avulla.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-1009 

Viittaukset toisiin käsitteisiin:

Kaavamääräys

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaavatietomalli

kaavamääräys
kaavaan sisältyvä velvoittava määräys, jolla ohjataan alueiden suunnittelua ja rakentamista.
Kaavoissa käytettävät kaavamääräysten lajit on yhteisesti sovittu. Määräys voi kohdistua joko yksittäiseen kaavakohteeseen tai koko kaavaan. Kaavamääräykseen voi sisältyä sen lajiin perustuvaa ohjausvaikutusta tarkentavia arvoja ja lisätietoja.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-1010 

Viittaukset toisiin käsitteisiin:

Kaavasuositus

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaavatietomalli

kaavasuositus
kaavaan sisältyvä ei-velvoittava ohje, joka ilmentää esimerkiksi toteutuksen tapaa ja tavoitetta.
Suositus voi kohdistua joko yksittäiseen kaavakohteeseen tai koko kaavaan. Kaavasuositukseen voi sisältyä sen ohjausvaikutusta tarkentavia arvoja.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-3002 

Viittaukset toisiin käsitteisiin:

Lisätieto

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaavatietomalli

kaavamääräyksen lisätieto
kaavamääräyksen tietosisältöä tarkentava nimetty ominaisuus ja sen mahdollinen arvo.
Kaavoissa käytettävät lisätiedon lajit on yhteisesti sovittu. Lisätiedolla voidaan esimerkiksi rajata tai kohdistaa määräyksen ohjausvaikutusta.

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-2003 

Viittaukset toisiin käsitteisiin:

Arvo

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaavatietomalli

ominaisuuden arvo
kaavamääräystä, kaavasuositusta tai lisätietoa tarkentava arvo.
Yhteinen yläluokka erityyppisille numeerisille, luetelluille ja sanallisille arvoille sekä arvoväleille

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-1011 

Kaavatietovarasto

Yhteentoimivuusalustan sanasto: Kaavatietomalli

kaavatietovarasto
tietojärjestelmä, jonka tehtävänä on vastaanottaa, säilyttää ja jaella tietomallimuotoista kaavatietoa laatu- ja elinkaarisääntöjen mukaisesti
kaavatietovarasto voi vastata kaavatiedon hallinnoinnista joko paikallisesti tai kansallisesti

http://uri.suomi.fi/terminology/rytj-kaava/concept-3004