Ympäristöministeriö / Rakentaminen ja maankäyttö

Kaavatietomallin soveltamisprofiili asemakaava-aineistoille

 1. Johdanto
 2. Koodistot
  1. Vuorovaikutustapahtuman laji
  2. Käsittelytapahtuman laji
  3. Kaavakohdelaji
  4. Kaavoitusteema
  5. Kaavamääräyslaji
  6. Kaavamääräyksen lisätiedon laji
 3. Kaavamääräyslajien arvot ja lisätiedot
  1. Alueen käyttötarkoitus
  2. Alueen osan käyttötarkoitus
  3. Rakentamisen määrä
   1. Sallittu kerrosala
   2. Sallittu rakennustilavuus
   3. Tehokkuusluku
   4. Maanpäällinen kerrosluku
   5. Maanalainen kerrosluku
   6. Kellarin sallittu kerrosalaosuus
   7. Ullakon sallittu kerrosalaosuus
   8. Rakennuspaikkojen määrä
   9. Lisärakennusoikeus
  4. Rakennusten sijoitus
   1. Rakentamisen suhde alueen pinta-alaan
   2. Etäisyys naapuritontin rajasta
   3. Rakennusala
   4. Rakennettava kiinni rajaan
   5. Rakennuspaikka
   6. Muu rakennusten sijoitukseen liittyvä määräys
  5. Rakentamistapa
   1. Kattokaltevuus
   2. Uloke
   3. Rakennuksen harjasuunta
   4. Kulkuaukko
   5. Valokatteinen tila
   6. Suora uloskäynti porrashuoneista
   7. Ikkunaton seinä
   8. Ääneneristävyys
   9. Parvekkeet sijoitettava rungon sisään
   10. Hissi
   11. Viherkatto
   12. Kelluvat asuinrakennukset
   13. Muu rakentamistapaan liittyvä määräys
  6. Korkeusasema
   1. Maanpinnan korkeusasema
   2. Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema
   3. Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan korkeusasema
   4. Rakennuksen julkisivun korkeus
   5. Rakennusten, rakenteiden ja laitteiden ylin korkeusasema
   6. Maanalaisen kohteen korkeusasema
   7. Muu korkeusasemaan liittyvä määräys
  7. Ulkoalueet
   1. Vihertehokkuus
   2. Puusto tai kasvillisuus säilytettävä tai korvattava
   3. Olemassa oleva puusto säilytettävä
   4. Maisema säilytettävä avoimena
   5. Muu ulkoalueiden toteuttamiseen liittyvä määräys
  8. Liikenne
   1. Ajoneuvoliittymä
   2. Ajoneuvoliittymän kielto
   3. Autopaikkojen määrä
   4. Polkupyöräpysäköinnin määrä
   5. Muu liikenteeseen liityvä määräys
  9. Ympäristöarvojen vaaliminen
   1. Kulttuurihistoriallisesti arvokas alue tai kohde
    1. Suojeltava alue tai alueen osa
    2. Suojeltava rakennus
    3. Suojeltava rakennelma
    4. Kiinteä suojeltava kohde
    5. Kiinteä muinaisjäännös
   2. Luontoarvoiltaan arvokas alue tai kohde
    1. Suojeltu puu
    2. Säilytettävä puu
    3. Suojeltava vesistö tai vesialue
    4. Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue
    5. Ekologinen yhteys
   3. Alue, jolla ympäristö säilytetään
   4. Alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta
  10. Tonttijako
   1. Sivova tonttijako laadittava
   2. Esitontti
  11. Yleismääräykset
   1. Yleismääräys
   2. Ajanmukaisuuden arvioinnin aikaraja
   3. Aluetta koskevat sitovat rakentamistapaohjeet
   4. Aluetta koskevat rakentamistapaohjeet
  12. Yhdyskuntatekninen huolto
   1. Alin painovoimainen viemäröintitaso
   2. Aurinkokennojen alin sijoittumistaso
   3. Vaatimus hulevesisuunnitelman laatimisesta
   4. Liitettävä kaukolämpöverkkoon
   5. Hulevesien imeyttämisen periaate tai vaatimus
   6. Muu yhdyskuntatekniseen huoltoon liittyvä määräys
  13. Ympäristön ja terveyden suojelu
   1. Pilaantunut maa-alue
   2. Meluaita
   3. Meluvalli
   4. Melualue
   5. Radonhaitta huomioitava
   6. Muu ympäristönsuojeluun liittyvä määräys
  14. Nimistö
   1. Kadun tai tien nimi
   2. Torin tai aukion nimi
   3. Puiston tai muun yleisen alueen nimi
   4. Kaupungin- tai kunnanosan nimi
   5. Korttelinumero
   6. Muu nimistö
 4. Laatusäännöt
  1. Käyttötarkoitusalueet
  2. Korkeusasemat

Johdanto

Tämän dokumentin vaatimukset ja suositukset muodostavat Kaavatietomallin loogisen tietomallin soveltamisprofiilin asemakaava-aineistoille. Soveltamisprofiili kuvaa ne rajoitukset ja lisävaatimukset, joita tulee noudattaa Kaavatietomallin UML-kielisen kuvauksen ja sen sanallisen dokumentaation soveltamisessa asemakaavojen tietoaineistojen kuvaamiseen.

Tämän muodollisen dokumentin tietoja täydentää Kaavatietomallin keittokirja - asemakaava, joka sisältää käytännön esimerkkejä Kaavatietomallin soveltamisesta asemakaavoituksen kaavoitusratkaisuihin.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-asemakaava-aineisto-maar

Kaavatietomallin mukainen asemakaava-aineisto koostuu Kaava-luokan instansseista, joiden laji-attribuutin arvo on jokin Kaavalajit-koodiston koodin Asemakaava alakoodeista, sekä näihin instansseihin Kaavatietomallin mukaisesti liittyvistä muiden luokkien instansseista.

Koodistot

Vuorovaikutustapahtuman laji

Vaatimus 
prof-ak/vaat-vuorovaikutustapahtuman-laji

Luokan AbstraktiVuorovaikutustapahtumanLaji sijaan tulee käyttää tarkentavaa luokkaa KaavanVuorovaikutustapahtumanLaji.

Käsittelytapahtuman laji

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kasittelytapahtuman-laji

Luokan AbstraktiKasittelytapahtumanLaji sijaan tulee käyttää tarkentavaa luokkaa KaavanKasittelytapahtumanLaji.

Kaavakohdelaji

AbstraktiKaavakohdelaji-koodisto on varattu tulevaisuuden käyttöön. Tässä tietomalliin versiossa ei määritellä asemakaavakohtaista koodistoa kaavakohdelajeille.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kaavakohdelaji

Kaavakohde-luokan laji-attribuuttia ei saa käyttää informaation välittämiseen. Mikäli sille on annettu ei-tyhjä arvo, se tulee jättää huomiotta.

Kaavoitusteema

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kaavoitusteema

Luokan AbstraktiKaavoitusteema sijaan tulee käyttää tarkentavaa luokkaa KaavoitusteemaAsemakaava.

Kaavamääräyslaji

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kaavamaarayslaji

Luokan AbstraktiKaavamaaraysLaji sijaan tulee käyttää tarkentavaa luokkaa KaavamaaraysLajiAsemakaava.

Kaavamääräyksen lisätiedon laji

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kaavamaarayksen-lisatieton-laji

Luokan AbstraktiLisatiedonLaji sijaan tulee käyttää tarkentavaa luokkaa LisatiedonLajiAsemakaava.

Kaavamääräyslajien arvot ja lisätiedot

Alueen käyttötarkoitus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/01

Ryhmittelyotsikko, vain koodin alakoodeja käytetään.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-alueen-kayttotarkoitus

Kaikkien asemakaavojen tietoaineistojen sisältämien Kaavamaarays-luokan instanssien, joiden laji-attribuutin arvo on jokin Alueen käyttötarkoitus-koodin alakoodi, osalta tulee noudattaa seuraavia rajoituksia:

Poisluettavat käyttötarkoituslajit tulee valita siten, että ne kohdistuvat arvo-attribuuttien avulla valittuun yleispiirteisempään joukkoon käyttötarkoituksia poislukien niistä osan. Esim. Työ ja tuotanto poislukien Alue, jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen.

Alueen osan käyttötarkoitus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/02

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-alueen-osan-kayttotarkoitus

Kaikkien asemakaavojen tietoaineistojen sisältämien Kaavamaarays-luokan instanssien, joiden laji-attribuutin arvo on jokin Alueen osan käyttötarkoitus-koodin alakoodi, osalta tulee noudattaa seuraavia rajoituksia:

Poisluettavat käyttötarkoituslajit tulee valita siten, että ne kohdistuvat arvo-attribuuttien avulla valittuun yleispiirteisempään joukkoon käyttötarkoituksia poislukien niistä osan.

Rakentamisen määrä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji/code/03

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

Sallittu kerrosala

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0301

Vaatimus 
prof-ak/vaat-sallittu-kerrosala-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali, joka kertoo sallitun rakentamiseen kokonaismäärän kerrosneliömetreinä (k-m2) sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-sallittu-kerrosala-lisatiedot

lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisatieto, jonka laji on Käyttötarkoituksen osuus kerrosalasta, jolla on täsmälleen kaksi arvoa:

Mikäli sallittua rakentamisen määrää ei ole jaoteltu käyttötarkoituksittain, ei lisätietoja käytetä.

Sallittu rakennustilavuus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0302

Vaatimus 
prof-ak/vaat-sallittu-rakennustilavuus-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali, jotka kertovat sallitun rakentamisen kokonaismäärän kuutiometreinä (m3) sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-sallittu-rakennustilavuus-lisatiedot

lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisatieto, jonka laji on Käyttötarkoituksen osuus kerrosalasta, jolla on täsmälleen kaksi arvoa:

Mikäli sallittua rakentamisen määrää ei ole jaoteltu käyttötarkoituksittain, ei lisätietoja käytetä.

Tehokkuusluku

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0303

Vaatimus 
prof-ak/vaat-tehokkuusluku-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä joko yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali, jotka kertovat rakennustehokkuden, eli alueen rakennusten yhteenlasketun kerrosalan suhteessa alueen pinta-alaan, sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Ilmaistaan tehokkuuslukuna e, yksikkönä k-m2/m2. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-vaat-tehokkuusluku-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Maanpäällinen kerrosluku

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0304

Vaatimus 
prof-ak/vaat-maanpaallinen-kerrosluku-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä joko yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali, jotka kertovat rakennusten maanpäällisten kerrosten sallitun lukumäärän sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikköjä ei käytetä. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-maanpaallinen-kerrosluku-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Maanalainen kerrosluku

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0305

Vaatimus 
prof-ak/vaat-maanalainen-kerrosluku-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä joko yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali, jotka kertovat rakennusten maanalaisten kerrosten sallitun lukumäärän sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikköjä ei käytetä. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-maanalainen-kerrosluku-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Kellarin sallittu kerrosalaosuus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0306

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kellarin-sallittu-kerrosalaosuus-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä joko yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali, jotka kertovat kuinka suuren osan kunkin rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta. Ilmaistaan prosentteina (%). Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kellarin-sallittu-kerrosalaosuus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Ullakon sallittu kerrosalaosuus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0307

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ullakon-sallittu-kerrosalaosuus-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä joko yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali, jotka kertovat kuinka suuren osan kunkin rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa ullakkokerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta. Ilmaistaan prosentteina (%). Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ullakon-sallittu-kerrosalaosuus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Rakennuspaikkojen määrä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0308

Vaatimus 
prof-ak/vaat-rakennuspaikkojen-maara-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä yksi NumeerinenArvo joka kertoo sallitun rakennuspaikkojen enimmäismäärän sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikköä ei käytetä. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-rakennuspaikkojen-maara-lisatiedot

lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisatieto, jonka laji on Käyttötarkoituskohdistus, jolla on täsmälleen yksi arvo lajia KoodiArvo, joka viittaa johonkin Rakennusluokitus 2018-koodiston koodiin. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Mikäli vähintään yksi lisätieto on annettu, koskee rakennuspaikkojen lukumäärä vain lisätietojen avulla rajattuja rakennustyyppejä.

Lisärakennusoikeus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0309

Vaatimus 
prof-ak/vaat-lisarakennusoikeus-arvot

arvo-attribuutin mahdolliset arvot ovat seuraavat:

 • Yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali, joka kertoo sallitun lisärakentamisen kokonaismäärän joko kerrosneliömetreinä (k-m2) tai kuutiometreinä (m3) sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta.
 • Nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa.
Vaatimus 
prof-ak/vaat-lisarakennusoikeus-lisatiedot

lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi Lisatieto, jonka laji on Käyttötarkoituksen osuus kerrosalasta, jolla on täsmälleen kaksi arvoa:

Rakennusten sijoitus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/04

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

Rakentamisen suhde alueen pinta-alaan

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0401

Vaatimus 
prof-ak/vaat-rak-suhde-alueen-pinta-alaan-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä joko yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali, joka kertoo kuinka suuren osan sen kaavakohteen pinta-alasta, johon kaavamääräys on liitetty, saa käyttää rakentamiseen. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta. Ilmaistaan prosenttilukuna (%). Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-rak-suhde-alueen-pinta-alaan-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Etäisyys naapuritontin rajasta

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0402

Vaatimus 
prof-ak/vaat-etaisyys-naapuritontin-rajasta-arvot

arvo-attribuutin mahdolliset arvot ovat seuraavat:

 • Yksi NumeerinenArvo, joka kertoo rakennusten vähimmäisetäisyyden naapuritontin rajasta sen kaavakohteen alueella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon on toteutettava Real-rajapinta. Yksikkönä metri (m).
 • Nolla tai useampi GeometriaArvo, joka on päällekkäin sen kaavakohteen geometrian osan kanssa, jonka puoleista osaa etäisyysvaatimus koskee.
Vaatimus 
prof-ak/vaat-etaisyys-naapuritontin-rajasta-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Rakennusala

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0403

Vaatimus 
prof-ak/vaat-rakennusala-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen alue on rakennusala. Mikäli rakennusaloja on määritelty jonkin suuremman kaavakohteen alueen sisälle, tulee rakennukset suuremman kaavakohteen alueella rakentaa siten, että ne sijoittuvat kokonaan jokin rakennusalan sisälle.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-rakennusala-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi KoodiArvo, jotka kuvaa rakennusalalle rakennettavaksi tarkoitetun rakennuksen lajin viittaamalla koodistoon Rakennusluokitus 2018.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-rakennusala-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Rakennettava kiinni rajaan

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0404

Vaatimus 
prof-ak/vaat-rakennettava-kiinni-rajaan-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi GeometriaArvo, joka on päällekkäin sen kaavakohteen geometrian osan kanssa, johon alueen rakennukset tulee rakentaa kiinni. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-rakennettava-kiinni-rajaan-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Rakennuspaikka

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0405

Vaatimus 
prof-ak/vaat-rakennuspaikka-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen geometria kuvaa paikkaa, jolla on rakennus tai johon voidaan rakentaa yksi tai useampi rakennus.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-rakennuspaikka-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-rakennuspaikka-lisatiedot

lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisatieto, jonka laji on Käyttötarkoituskohdistus, jolla on täsmälleen yksi arvo lajia KoodiArvo, joka viittaa johonkin Rakennusluokitus 2018-koodiston koodiin. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Mikäli vähintään yksi lisätieto on annettu, saa rakennuspaikkaan rakentaa vain lisätietojen avulla rajattuja rakennustyyppejä.

Muu rakennusten sijoitukseen liittyvä määräys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0406

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-rakennusten-sijoitus-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-rakennusten-sijoitus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Rakentamistapa

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/05

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

Kattokaltevuus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0501

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kattokaltevuus-arvot

arvo-attribuutin arvoja saa esiintyä yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali, joka kertoo rakennusten katon sallitun kaltevuuden asteina (deg) sen kaavakohteen alueella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kattokaltevuus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Uloke

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0502

Vaatimus 
prof-ak/vaat-uloke-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen geometria kuvaa liikenne- rautatie- tai katualueen osaa, johon saa sijoittaa yläpuolisen rakentamisen vaatimia kantavia rakenteita, jotka eivät haittaa liikennealueen käyttöä.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-uloke-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-uloke-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Rakennuksen harjasuunta

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0503

Vaatimus 
prof-ak/vaat-harjasuunta-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä yksi NumeerinenArvo tai yksi NumeerinenArvovali, jotka kertovat rakennusten katon harjan sallitun kompassisuunnan asteina (deg) sen kaavakohteen alueella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvon tai arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-harjasuunta-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Kulkuaukko

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0504

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kulkuaukko-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen geometria kuvaa rakennukseen liittyvää paikkaa, johon tulee jättää kulkuaukko.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kulkuaukko-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kulkuaukko-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Valokatteinen tila

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0505

Vaatimus 
prof-ak/vaat-valokatteinen-tila-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen geometria kuvaa alueen osaa, johon tulee rakentaa valokatteinen tila.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-valokatteinen-tila-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-valokatteinen-tila-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Suora uloskäynti porrashuoneista

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0506

Vaatimus 
prof-ak/vaat-suora-uloskaynti-porrashuoneista-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi GeometriaArvo, joka on päällekkäin sen kaavakohteen geometrian osan kanssa, jonka kohdalla tulee olla suora uloskäunti porrashuoneista. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-suora-uloskaynti-porrashuoneista-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Ikkunaton seinä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0507

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ei-ikkunoita-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi GeometriaArvo, joka on päällekkäin sen kaavakohteen geometrian osan kanssa, jonka puoleisten rakennusten seiniin ei saa sijoittaa ikkunoita. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ei-ikkunoita-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Ääneneristävyys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0508

Vaatimus 
prof-ak/vaat-aaneneristavyys-arvot

arvo-attribuutin mahdolliset arvot ovat seuraavat:

 • Yksi NumeerinenArvo, joka kuvaa rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden vähimmäisääneneristävyyden liikennemelua vastaan desibeleinä (db). Numeerisen arvon on toteutettava Real-rajapinta.
 • Nolla tai useampi GeometriaArvo, joka on päällekkäin sen kaavakohteen geometrian osan kanssa, jonka puoleisia sivuja kaavamääräys koskee.
Vaatimus 
prof-ak/vaat-aaneneristavyys-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Parvekkeet sijoitettava rungon sisään

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0509

Vaatimus 
prof-ak/vaat-parvekkeet-rungon-sisaan-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen aluella rakennusten parvekkeet tulee rakentaa talon rungon sisään.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-parvekkeet-rungon-sisaan-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla tai useampi GeometriaArvo, joka on päällekkäin sen kaavakohteen geometrian osan kanssa, jonka puoleisia sivuja kaavamääräys koskee. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-parvekkeet-rungon-sisaan-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Hissi

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0510

Vaatimus 
prof-ak/vaat-hissi-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen aluella rakennuksiin tai niiden tietyille sivuille on rakennettava hissit.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-hissi-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla tai useampi GeometriaArvo, joka on päällekkäin sen kaavakohteen geometrian osan kanssa, joka puoleisia sivuja kaavamääräys koskee. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-hissi-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Viherkatto

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0511

Vaatimus 
prof-ak/vaat-viherkatto-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen aluelle sijoitettavaan rakennukseen tai sen osaan on rakennettava viherkatto.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-viherkatto-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-viherkatto-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Kelluvat asuinrakennukset

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0512

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kelluvat-rakennukset-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen aluelle sijoitettavat rakennukset voidaan toteuttaa veden päällä kelluvina.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kelluvat-rakennukset-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kelluvat-rakennukset-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Muu rakentamistapaan liittyvä määräys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0513

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-rakentamistapa-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa kaavamääräyksen. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-rakentamistapa-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Korkeusasema

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/06

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

Maanpinnan korkeusasema

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0601

Kaava-aineistossa voidaan ilmaista maanpinnan nimelliskorkeus merenpinnasta tietyissä pisteissä kaavamääräyksenä, vaikka sen arvon tuleekin perustua kaavan lähtötietoaineiston topografiseen tietoon.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-maanpinnan-korkeusasema-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi Korkeuspiste tai yksi Korkeusvali, jotka kertovat maanpinnan korkeuden merenpinnasta sovitun pystysuuntaisen koordinaatiston arvona kaavakohteen sijainnissa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-maanpinnan-korkeusasema-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0602

Vaatimus 
prof-ak/vaat-vesikaton-korkeusasema-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi Korkeuspiste tai yksi Korkeusvali, jotka kertovat kaavakohteen alueelle sijoitettavien rakennusten vesikaton ylimmän kohdan korkeuden merenpinnasta sovitun pystysuuntaisen koordinaatiston arvona. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-vesikaton-korkeusasema-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan korkeusasema

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0603

Vaatimus 
prof-ak/vaat-julkisivupinnan-ja-vesikaton-leikkauksen-korkeusasema-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi Korkeuspiste tai yksi Korkeusvali, jotka kertovat kaavakohteen alueelle sijoitettavien rakennusten julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan korkeuden merenpinnasta sovitun pystysuuntaisen koordinaatiston arvona. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-julkisivupinnan-ja-vesikaton-leikkauksen-korkeusasema-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Rakennuksen julkisivun korkeus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0604

Vaatimus 
prof-ak/vaat-julkisivun-enimmaiskorkeus-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä yksi NumeerinenArvovali, joka kertoo kaavakohteen alueelle sijoitettavien rakennusten julkisivujen minimikorkeuden, maksimikorkeuden tai molemmat. Numeerisen arvon on toteutettava Real-rajapinta. Yksikkönä metri (m). Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-julkisivun-enimmaiskorkeus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Rakennusten, rakenteiden ja laitteiden ylin korkeusasema

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0605

Vaatimus 
prof-ak/vaat-rakennusten-rakent-lait-korkeusasema-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi Korkeuspiste tai yksi Korkeusvali, jotka kertovat kaavakohteen alueelle sijoitettavien rakennusten, rakenteiden ja laitteiden ylimmän korkeuden merenpinnasta sovitun pystysuuntaisen koordinaatiston arvona. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-rakennusten-rakent-lait-korkeusasema-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Maanalaisen kohteen korkeusasema

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0606

Vaatimus 
prof-ak/vaat-maanalaisen-kohteen-korkeusasema-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi Korkeuspiste tai yksi Korkeusvali, jotka kertovat maanalaisen kaavakohteen perustason korkeuden merenpinnasta sovitun pystysuuntaisen koordinaatiston arvona. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-maanalaisen-kohteen-korkeusasema-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Muu korkeusasemaan liittyvä määräys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0607

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-korkeusasema-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa kaavamääräyksen. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-korkeusasema-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Ulkoalueet

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/07

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

Vihertehokkuus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0701

Vaatimus 
prof-ak/vaat-vihertehokuus-maar

Ilmisee, että kaavakohteen suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee käyttää viherkerroinmenetelmää.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-vihertehokuus-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai yksi NumeerinenArvo, joka kertoo kaavakohteen alueen tonttien viherkertoimen vähimmäisarvon. Numeerisen arvon on toteutettava Real-rajapinta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Mikäli arvoa ei anneta, tulee noudattaa viherkerroinmenetelmässä määriteltyjä viherkertoimien ehdottomia minitasoja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-vihertehokuus-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Puusto tai kasvillisuus säilytettävä tai korvattava

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0702

Vaatimus 
prof-ak/vaat-puusto-kasvillisuus-sail-tai-korv-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen aluella oleva puusto tai muu kasvillisuus on säilytettävä tai korvattava.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-puusto-kasvillisuus-sail-tai-korv-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-puusto-kasvillisuus-sail-tai-korv-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Olemassa oleva puusto säilytettävä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0703

Vaatimus 
prof-ak/vaat-puusto-sailytettava-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen aluella oleva puusto on säilytettävä.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-puusto-sailytettava-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-puusto-sailytettava-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Maisema säilytettävä avoimena

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0704

Vaatimus 
prof-ak/vaat-maisema-sailytettava-avoimena-maar

Ilmaisee, että kaavakohteen alueen maisema on säilytettävä avoimena.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-maisema-sailytettava-avoimena-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-maisema-sailytettava-avoimena-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Muu ulkoalueiden toteuttamiseen liittyvä määräys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0705

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-ulkoalue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa kaavamääräyksen. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-ulkoalue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Liikenne

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/08

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

Ajoneuvoliittymä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0801

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ajoneuvoliittyma-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä yksi tai useampi GeometriaArvo, joka on päällekkäin sen kaavakohteen geometrian osan kanssa, joka kuvaa ajoneuvoliittymän sijaintia alueen rajalla. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ajoneuvoliittyma-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Ajoneuvoliittymän kielto

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0802

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ajoneuvoliittyma-kielto-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä yksi tai useampi GeometriaArvo, joka on päällekkäin sen kaavakohteen geometrian osan kanssa, jonka kohdalle ei saa rakentaa ajoneuvoliittymää. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ajoneuvoliittyma-kielto-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Autopaikkojen määrä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0803

Moottoajoneuvoille varattujen pysäköintipaikkojen lukumäärä voidaan ilmaista joko kaavakohteen alueelle toteutettavien paikkojen kokonaismääränä, lukumääränä per asunto tai lukumääränä per rakennusten kerrosneliömetri. Viimeksi mainitussa tapauksessa voidaan lukumäärä tarkentaa lisäksi koskemaan ainoastaan annettuun käyttötarkoitukseen toteutettavia kerrosneliömetrejä.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-autopaikkojen-maara-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla yksi NumeerinenArvovali joka kertoo vaaditun pysäköintipaikkojen minimimäärän, maksimimäärän tai molemmat sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikköä ei käytetä. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Mikäli arvoa ei anneta, tulee lukumäärä ilmaista lisätieto-attribuutin avulla.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-autopaikkojen-maara-lisatiedot

lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisatieto, jonka laji on joko Lukumäärä per kerrosneliömetri, tai Lukumäärä per asunto.

Mikäli lisätiedon laji on Lukumäärä per kerrosneliömetri, tulee sillä olla vähintään yksi ja enintään kaksi arvoa:

Mikäli lisätiedon laji on Lukumäärä per asunto, tulee sillä olla täsmälleen yksi NumeerinenArvovali, joka kertoo pysäköintipaikkojen minimimäärän, maksimimäärän tai molemmat jokaista kaavakohteen alueella sijaitsevan rakennuksen asuntoa kohden. Yksikköä ei käytetä.

Polkupyöräpysäköinnin määrä

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0804

Polkupyöräpysäköintipaikkojen lukumäärä voidaan ilmaista joko kaavakohteen alueelle toteutettavien paikkojen kokonaismääränä, lukumääränä per asunto tai lukumääränä per rakennusten kerrosneliömetri. Viimeksi mainitussa tapauksessa voidaan lukumäärä tarkentaa lisäksi koskemaan ainoastaan annettuun käyttötarkoitukseen toteutettavia kerrosneliömetrejä.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-polkupyorapaikkojen-maara-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla yksi NumeerinenArvovali, joka kertoo vaaditun pysäköintipaikkojen minimimäärän, maksimimäärän tai molemmat sen kaavakohteen aluella, johon kaavamääräys on liitetty. Numeerisen arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikköä ei käytetä. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Mikäli arvoa ei anneta, tulee lukumäärä ilmaista lisätieto-attribuutin avulla.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-polkupyorapaikkojen-maara-lisatiedot

lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisatieto, jonka laji on joko Lukumäärä per kerrosneliömetri, tai Lukumäärä per asunto.

Mikäli lisätiedon laji on Lukumäärä per kerrosneliömetri, tulee sillä olla vähintään yksi ja enintään kaksi arvoa:

Mikäli lisätiedon laji on Lukumäärä per asunto, tulee sillä olla täsmälleen yksi NumeerinenArvovali, joka kertoo pysäköintipaikkojen minimimäärän, maksimimäärän tai molemmat jokaista kaavakohteen alueella sijaitsevan rakennuksen asuntoa kohden. Numeerisen arvovälin minimi- ja maksimiarvojen on toteutettava Real-rajapinta. Yksikköä ei käytetä.

Muun tyyppiset lisätietojen arvot eivät ole sallittuja.

Muu liikenteeseen liityvä määräys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0805

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-liikenne-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa kaavamääräyksen. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-liikenne-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Ympäristöarvojen vaaliminen

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/09

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

Kulttuurihistoriallisesti arvokas alue tai kohde

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0901

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kulttuurihist-merkittava-alue

Kaikkien asemakaavojen tietoaineistojen sisältämien Kaavamaarays-luokan instanssien, joiden laji-attribuutin arvo on jokin Kultturihistoriallisesti arvokas alue tai kohde-koodin alakoodi, osalta tulee noudattaa seuraavia rajoituksia:

Suojeltava alue tai alueen osa

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/090101

Vaatimus 
prof-ak/vaat-suojeltava-alue

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa suojeltavan alueen tai alueen osan.

Suojeltava rakennus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/090102

Vaatimus 
prof-ak/vaat-suojeltava-rakennus-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa suojeltavan rakennuksen.

Suojeltava rakennelma

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/090103

Vaatimus 
prof-ak/vaat-suojeltava-rakennelma-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa suojeltavan rakennelman.

Kiinteä suojeltava kohde

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/090104

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kiintea-suojeltava-kohde-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa kiinteän suojeltavan kohteen.

Kiinteä muinaisjäännös

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/090105

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kiintea-muinaisjaannos-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa kiinteän muinaisjäännöksen.

Luontoarvoiltaan arvokas alue tai kohde

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0902

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kulttuurihist-merkittava-alue

Kaikkien asemakaavojen tietoaineistojen sisältämien Kaavamaarays-luokan instanssien, joiden laji-attribuutin arvo on jokin Luontoarvoiltaan arvokas alue tai kohde-koodin alakoodi, osalta tulee noudattaa seuraavia rajoituksia:

 • arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.
 • lisatieto-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi Lisatieto, joka laji on yksi seuraavista:

Muun tyyppiset lisätietojen arvot eivät ole sallittuja.

Suojeltu puu

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/090201

Vaatimus 
prof-ak/vaat-suojeltu-puu-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa suojellun puun.

Säilytettävä puu

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/090202

Vaatimus 
prof-ak/vaat-sailytettava-puu-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa säilytettävän puun.

Suojeltava vesistö tai vesialue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/090203

Vaatimus 
prof-ak/vaat-suojeltava-vesisto-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa suojeltavan vesistön tai vesialueen.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/090204

Vaatimus 
prof-ak/vaat-luonnon-monimuotoisuus-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeän alueen.

Ekologinen yhteys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/090205

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ekologinen-yhteys-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa ekologisen yhteyden.

Alue, jolla ympäristö säilytetään

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0903

Vaatimus 
prof-ak/vaat-sailytettava-ymparisto-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolla ympäristö säilytetään.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-sailytettava-ymparisto-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-sailytettava-ymparisto-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/0904

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ulkoilun-ohjaamistarve-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolla on sen luontoarvojen vuoksi erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ulkoilun-ohjaamistarve-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ulkoilun-ohjaamistarve-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Tonttijako

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/10

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

Sivova tonttijako laadittava

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1001

Vaatimus 
prof-ak/vaat-sitova-tonttijako-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolle on laadittava erillinen sitova tonttijako.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-sitova-tonttijako-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-sitova-tonttijako-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Esitontti

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1001

Vaatimus 
prof-ak/vaat-esitontti-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, josta on tarkoitus muodostaa tontti.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-esitontti-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla tai useampi TunnusArvo, jotka kuvaavat tulevan tontin pysyviä tunnuksia tietojärjestelmissä tai rekistereissä.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-esitontti-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Yleismääräykset

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/11

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

Yleismääräys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1101

Vaatimus 
prof-ak/vaat-yleismaarays-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa kaavamääräyksen. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-yleismaarays-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Ajanmukaisuuden arvioinnin aikaraja

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1102

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ajanmukaiden-arviointi-aikaraja-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä joko

 • yksi NumeerinenArvo, joka kuvaa sen kaavan hyväksymisestä alkavan ajanjakson pituuden, jonka kuluttua kaavan ajanmukaisuus on arvioitava. Numeerisen arvon on toteutettava Integer-rajapinta. Yksikkönä vuosi (v), tai kuukausi (kk) tai
 • yksi Ajanhetkiarvo, joka kuvaa päivämäärän, johon mennessä kaavan ajanmukaisuus on arvioitava. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.
Vaatimus 
prof-ak/vaat-ajanmukaiden-arviointi-aikaraja-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Aluetta koskevat sitovat rakentamistapaohjeet

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1103

Vaatimus 
prof-ak/vaat-sitovat-rakentamistapaohjeet-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jota koskevat sitovat rakentamistapaohjeet.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-sitovat-rakentamistapaohjeet-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-sitovat-rakentamistapaohjeet-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Suositus 
prof-ak/suos-sitovat-rakentamistapaohjeet-liittyva-asiakirja

Rakentamistapaohje on suositeltavaa linkittää kaavamääräykseen liittyvaAsiakirja-assosiaation avulla.

Aluetta koskevat rakentamistapaohjeet

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1104

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ei-sitovat-rakentamistapaohjeet-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jota koskevat ei-sitovat rakentamistapaohjeet.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ei-sitovat-rakentamistapaohjeet-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ei-sitovat-rakentamistapaohjeet-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Suositus 
prof-ak/suos-ei-sitovat-rakentamistapaohjeet-liittyva-asiakirja

Rakentamistapaohje on suositeltavaa linkittää kaavamääräykseen liittyvaAsiakirja-assosiaation avulla.

Yhdyskuntatekninen huolto

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/12

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

Alin painovoimainen viemäröintitaso

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1201

Vaatimus 
prof-ak/vaat-alin-painovoimainen-viemarointitaso-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi Korkeuspiste, joka kertoo alimman painovoimaisen viemäröintitason korkeuden sovitun pystysuuntaisen koordinaatiston arvona. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-alin-painovoimainen-viemarointitaso-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Aurinkokennojen alin sijoittumistaso

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1202

Vaatimus 
prof-ak/vaat-alin-aurinkokennojen-sijoittumistaso-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi Korkeuspiste, joka kertoo alimman aurinkokennojen sijoittumistason korkeuden sovitun pystysuuntaisen koordinaatiston arvona. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-alin-alin-aurinkokennojen-sijoittumistaso-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus hulevesisuunnitelman laatimisesta

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1203

Vaatimus 
prof-ak/vaat-hulevesisuunnitelma-laadittava-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolle on laadittava hulevesisuunnitelma.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-hulevesisuunnitelma-laadittava-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-hulevesisuunnitelma-laadittava-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Liitettävä kaukolämpöverkkoon

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1204

Vaatimus 
prof-ak/vaat-liitettava-kaukolampoverkkoon-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, joka on liitettävä kaukolämpöverkkoon.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-liitettava-kaukolampoverkkoon-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-liitettava-kaukolampoverkkoon-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Hulevesien imeyttämisen periaate tai vaatimus

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1205

Vaatimus 
prof-ak/vaat-hulevesien-imeyttaminen-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa hulevesien imeyttämisen periaatteen tai vaatimuksen. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-hulevesien-imeyttaminen-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Muu yhdyskuntatekniseen huoltoon liittyvä määräys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1206

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-yhdyskuntatekninen-huolto-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa kaavamääräyksen. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-yhdyskuntatekninen-huolto-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Ympäristön ja terveyden suojelu

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/13

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

Pilaantunut maa-alue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1301

Vaatimus 
prof-ak/vaat-pilaantunut-maa-alue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolla on ihmisen toiminnan seurauksena haitallisia aineita siinä määrin, että niistä aiheutuu haittaa tai merkittävä riski ympäristölle tai terveydelle, viihtyisyyden vähentymistä tai muuta niihin verrattavissa olevaa haittaa.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-pilaantunut-maa-alue-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka täydentää kaavamääräystietoa, esimerkiksi lisätietoa pilaantumisen laadusta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-pilaantunut-maa-alue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Suositus 
prof-ak/suos-pilaantunut-maa-alue-liittyva-asiakirja

Mikäli pilaantumiseen liittyen on laadittu selvitys on suositeltavaa linkittää se kaavamääräykseen liittyvaAsiakirja-assosiaation avulla.

Meluaita

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1302

Vaatimus 
prof-ak/vaat-meluaita-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolle tulee rakentaa meluaita.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-meluaita-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai yksi NumeerinenArvo, joka kuvaa aidan vähimmäisääneneristävyyden liikennemelua vastaan desibeleinä (db). Numeerisen arvon on toteutettava Real-rajapinta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-meluaita-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Meluvalli

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1303

Vaatimus 
prof-ak/vaat-meluvalli-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolle tulee rakentaa meluvalli.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-meluvalli-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä nolla tai yksi NumeerinenArvo, joka kuvaa vallin vähimmäisääneneristävyyden liikennemelua vastaan desibeleinä (db). Numeerisen arvon on toteutettava Real-rajapinta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-meluvalli-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Melualue

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1304

Vaatimus 
prof-ak/vaat-melualue-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolla esiintyy siinä määrin melua, että siitä voi aiheutua merkittävää haittaa.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-melualue-arvot

arvo-attribuutin arvona saa esiintyä nolla tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), jolla kuvataan melun tyyppiä ja haitallisuutta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-melualue-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Radonhaitta huomioitava

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1305

Vaatimus 
prof-ak/vaat-radonhaitta-maar

Ilmaisee, että kaavakohde kuvaa alueen, jolla maaperästä saattaa erittyä radonkaasua siinä määrin, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa. Radonhaitta on huomioitava rakennettaessa.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-radonhaitta-arvot

arvo-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-radonhaitta-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Muu ympäristönsuojeluun liittyvä määräys

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1306

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-ymparistonsuojelu-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), joka kuvaa kaavamääräyksen. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-ymparistonsuojelu-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Nimistö

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/14

Ryhmittelyotsikko, vain alakoodeja käytetään.

Kadun tai tien nimi

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1401

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kadun-tien-nimi-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), jolla annetaan kaavakohteen kuvaaman kadun tai tien nimi. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kadun-tien-nimi-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Torin tai aukion nimi

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1402

Vaatimus 
prof-ak/vaat-torin-aukion-nimi-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), jolla annetaan kaavakohteen kuvaaman torin tai aukion nimi. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-torin-aukion-nimi-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Puiston tai muun yleisen alueen nimi

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1403

Vaatimus 
prof-ak/vaat-yleisen-alueen-nimi-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), jolla annetaan kaavakohteen kuvaaman torin tai aukion nimi. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-yleisen-alueen-nimi-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Kaupungin- tai kunnanosan nimi

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1404

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kaupungin-kunnan-osan-nimi-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), jolla annetaan kaavakohteen kuvaaman kaupungin- tai kunnanosan nimi. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kaupungin-kunnan-osan-nimi-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Korttelinumero

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1405

Vaatimus 
prof-ak/vaat-korttelinumero-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi NumeerinenArvo, jolla annetaan kaavakohteen kuvaaman korttelin korttelinumero. Numeerisen arvon on toteutettava Integer-rajapinta. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-korttelinumero-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Muu nimistö

Koodi: http://uri.suomi.fi/codelist/rytj/RY_KaavamaaraysLaji_AK/code/1406

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-nimi-arvot

arvo-attribuutin arvoina saa esiintyä yksi tai useampi TekstiArvo (yksi kullakin kielellä), jolla annetaan kaavakohteen kuvaaman kohteen nimi. Muun tyyppiset arvot eivät ole sallittuja.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-muu-nimi-lisatiedot

lisatieto-attribuutilla ei saa olla arvoja.

Laatusäännöt

Nämä laatusäännöt laajentavat Kaavatietomallin yleisiä laatusääntöjä.

Käyttötarkoitusalueet

Vaatimus 
prof-ak/vaat-kayttotarkoitusalue-maar

Asemakaavan käyttötarkoitusalue on Kaavakohde-luokan objekti, joka liittyy assosiaatiolla maarays yhteen tai useampaan sellaiseen Kaavamaarays-luokan objektiin, jonka laji-attribuutin arvo on jokin Alueen käyttötarkoitus-koodin alakoodeista.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-aluemainen-kayttotarkoitusalue

Asemakaavan käyttötarkoitusalueiden geometria-attribuutin kuvaamaan geometrian tulee olla aluemainen.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-ei-leikkaavat-kayttotarkoitusalueet

Asemakaavan käyttötarkoitusalueet eivät saa leikata toisiaan.

Vaatimus 
prof-ak/vaat-asemakaavan-kayttotarkoituspeite

Asemakaavan, jonka elinkaaritila-attribuutin arvo on kaavaehdotus tai myöhempi (Kaavaehdotus, Tarkistettu kaavaehdotus, Hyväksytty kaava, Oikaisukehotuksen alainen, Valituksen alainen, Osittain voimassa, Voimassa, Kumottu tai Kumoutunut), sisältämien käyttötarkoitusalueiden tulee peittää sen aluerajaus-attribuutin ilmaisema kaavan alue siten, että kukin alueen sisäpiste sisältyy täsmälleen yhteen käyttötarkoitusalueeseen.

Korkeusasemat

Vaatimus 
prof-ak/vaat-maanpinnan-korkeusasema-konsistenssi

Maanpinnan korkeusasema -kaavamääräyksen arvon on vastattava kaavan Pohjakartta-lajin Lahtotietoaineiston topografisen aineiston maanpinnan korkeutta kaavakohteen sijannissa kuvaavaa arvoa.