Ympäristöministeriö / Rakentaminen ja maankäyttö

Kaavatietomallit

Kaavoituksessa luotavaa maankäytön ja rakentamisen suunnitelma- ja ohjaustietoa tarvitaan sekä monissa muissa rakennetun ympäristön suunnittelun ja toteutuksen piiriin kuuluvissa prosesseissa että muissa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän prosesseissa. Kaavatiedon saattaminen kattavasti yhtenäiseen tietoaineistomuotoon mahdollistaa tämän kansallisesti merkittävän kaavatietovarannon hyödyntämisen monipuolisesti ja tehokkaasti.

Kaavatietomallit-sivusto on kehittyvä ja täydentyvä kokonaisuus, jota kehitetään ympäristöministeriön Ryhti-hankkeen ja edelleen tietomallimuotoisen kaavatiedon soveltamiskokemusten ja kehitystarpeiden myötä. Sivuston kuvaamien tietomallien ja soveltamisohjeiden avulla eri kaavatasojen kaavatietoa voidaan tuottaa kansallisesti yhdenmukaisina konetulkittavina paikkatietoaineistoina. Sivusto sisältää tällä hetkellä Kaavatietomallin soveltamisprofiilit asema- ja yleiskaava-aineistoille.

Kaavatiedon sisältö on perinteisesti kuvattu sen graafisen esitystavan, kaavakartan ja sen sisältämien vakioitujen merkintätapojen, avulla. Tietomalli, joka perustuisi vain kaavakartan ja sen merkintöjen kuvaamiseen koneluettavasti, ei täyttäisi niitä tiedon monipuoliseen analysointiin ja muihin tietoaineistoihin yhdistämiseen liittyviä vaatimuksia, joita kaavatietoon tulevaisuudessa kohdistuu. Kaavatietomallien kehitystyön tavoitteena on määritellä kansallisesti yhteiset

Kaavatietomallissa on pyritty irti ajatuksesta että olisi olemassa yksi oikea kaavatiedon esittämistapa tai visualisointi, ja sen sijaan pyritty kuvaamaan kaavat kaavamääräyksistä koostuvina tietosisältöinä, jotka voidaan kohdistaa paikkatietona tarpeellisella tarkkuudella kaavan alueella. Yhteisiä esitystapamäärittelyjä kaavatiedolle tarvitaan edelleen, mutta kaavan normatiivinen sisältö ei muodostu tietystä visualisoinnista, vaan kaavatiedon loogisen tietomallin mukaisesta rakenteisesta tietosisällöstä.

Kaavatietomallin ensisijainen sovelluskohde on Rakennetyn ympäristön tietojärjestelmä, johon tulevaisuudessa kootaan kuntien kaavoitusprosesseissa luotava tietomallimuotoinen kaavatieto. Kaavatietomallin mahdollisina sovelluskohteina ovat kuitenkin lisäksi kaikki tietojärjestelmät, joissa luodaan, käsitellään, analysoidaan ja siirretään kaavatietoa. Kaavatietomalli on suunniteltu siten, että sen sisältämiin rakenteisiin osiin voidaan yksilöivien tunnusten avulla helposti viitata sen ulkopuolisista tietomalleista ja -järjestelmistä. Näin kaavan ydinsisältöä voidaan tarpeen mukaan rikastaa tietojärjestelmäkohteisilla laajennoksilla monimutkaistamatta tietomallin perusrakennetta.

Kaavatietomallia on kehitetty seuraavissa ympäristöministeriön vetämissä hankkeissa: